มาทำความรู้จักกับเสียงกัน

26 กันยายน 2021 – by ดนู หรรษคุณาฒัย

เสียงคืออะไร

เสียง คือ คลื่นที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ แล้วเคลื่อนที่ผ่าน ตัวกลางต่างๆ เช่น อากาศ ของแข็งหรือ ของเหลว โดยสามารถส่งผ่านการสั่นสะเทือนจาก ตัวกลาง หนึ่ง ไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง ได้ เช่น ถ้าเราเปิดเพลง ตัวดอกลำโพงจะเกิดการสั่น แล้วทำให้อากาศ เคลื่อนที่ มากระทบหูเรา กระทบผนัง ถ้าเราเปิดเสียงดังมากพอ เมื่อเราสัมผัสผนังจะรู้สึกถึงการสั่นของผนังได้ ผลกระทบต่อมาก็คือเสียงทะลุผนังไปอีกด้านหนึ่ง

คุณลักษณะของเสียง

คุณลักษณะเฉพาะของเสียง ได้แก่ ความยาวช่วงคลื่น แอมปลิจูด และความเร็ว เสียงแต่ละเสียงมีความแตกต่างกัน เสียงสูง-เสียงต่ำ, เสียงดัง-เสียงเบา, หรือคุณภาพของเสียงลักษณะต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดเสียง และ สภาพแวดล้อม

ความถี่เสียง  (Frequency) มีหน่วยเป็น Hertz (Hz) จากการวิจัยหูของมนุษย์โดยทั่วไป สามารถได้ยิน ในช่วงความถี่ 20 – 20,000 Hz ซึ่งแต่ละคนจะไม่เท่ากัน เนื่องจาก อายุ และ สภาพร่างกาย. สามารถทดสอบการได้ยินได้ ที่นี่

Frequency (f)=1/(Time (s))

เนื่องจากเสียงมีลักษณะเป็นคลื่น ดังนั้นเสียงที่มีความถี่ต่ำ (เสียงเบส) จะมีความยาวคลื่นยาวกว่า เสียงที่มีความถี่สูง (เสียงแหลม) จึงทำให้เสียงความถี่ต่ำจะเดินทางได้ไกลกว่า และสามารถทะลุผนังได้ง่ายกว่า ความถี่สูง สังเกตได้จากการที่เราเดินผ่าน Pub เรามักจะได้ยินเสียง กลอง หรือ เสียงเบส ค่อนข้างดังแต่จะไม่ได้ยินเสียงแหลม

ความดังของเสียง (Loudness)  คือ ความเข้มข้นของเสียงมาก ทำให้แอมปิจูด (Amplitude) ของคลื่นเสียงสูง โดยมีหน่วยวัดความดังเป็น เดซิเบล (decibel : dB) ในการวัดความดังด้วยเครื่องมือวัด และหุมนุษย์ จะแตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐาน (ANSI S1.4-1983) ในการแปลงค่าความดังเป็นแบบที่หูมนุษย์ได้ยิน จะมีหน่วยเป็น dBA หรือ A-weighting dB.

อ้างอิง

  1. Wikipedia.com  เสียง
  2. Panasonic.jp การทดสอบการได้ยิน
  3. Standard ANSI S1.4-1983 Specifications for Sound Level Meters

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง