ArtKUSTEG

The Absolute Aesthetics of Sound

About Us

ArtKUSTEG คือผลิตภัณฑ์ฉนวนงานเสียง ซึ่งเกิดขึ้นจากความชื่นชอบในเสียงดนตรีของทีมงาน ArtKUSTEG มาจากคำว่า Art, Acoustic และ Technology ซึ่งรวมเป็นที่มาในเรื่องศิลปะ ประสิทธิภาพ และนวัตกรรม ภายใต้ชื่อ Brand หลักคือ KOOLTEG

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตฉนวนกันความร้อน และฉนวนงานเสียง มีเทคโนโลยีพร้อมทั้งนวัตกรรม ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสินค้าในกลุ่ม Acoustic โดยมุ่งเน้นเรื่องของประสิทธิภาพ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเลือกใช้วัตถุดิบประเภทเส้นใยโพลิเอสเทอร์ ซึ่งผลิตจากการรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติก เป็นการลดมลภาวะขยะพลาสติก และการฝังกลบ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและอายุการใช้งานที่ยืนยาว

ปรัชญาของ ArtKUSTEG คือ

“The Absolute Aesthetic of Sound”

“สุนทรียภาพแห่งเสียงอย่างแท้จริง”